Via Fiume 11 - 23100 Sondrio
0342 512640
info@edpsondrio.it

Contatti

EDP SONDRIO SRL

EDP SONDRIO Srl

Via Fiume 11 -23100 Sondrio (SO) Italy

Tel 0342/512640 – Fax 0342/513941

e-mail: info@edpsondrio.it  PEC: pec@pec.edpsondrio.it

ORARIO DI APERTURA

Dalle 8,30 alle 12,30 – dalle 14,30 alle 18,30

Sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30 (tranne orario estivo)